Regulamin


Warunki współpracy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sprawdzhistorie.pl prowadzony jest przez firmę AVOTRADE Marcin Stolarzewicz z siedzibą w Przybysławicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zamkowa 34, 32-088 Przybysławice); NIP: 5130259897; REGON:383006342, adres poczty elektronicznej: info@sprawdzhistorie.pl oraz numer telefonu kontaktowego 48693435215 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. BLOG – Usługa Elektroniczna, blog internetowy dostępny w Serwisie Internetowym i związany z jego tematyką.

1.4.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 Nr 16, poz. 93 z późn zm.).

1.4.3. NUMER VIN – unikalny numer identyfikacyjny właściwy dla danego pojazdu mechanicznego, składający się z maksymalnie 17 znaków (liter i cyfr z wyłączeniem O,I,Q) (Vehicle Identification Number).

1.4.4. OPINIE I KOMENTARZE – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii i komentarzy pod wpisami na Blogu.

1.4.5. POJAZD – pojazd mechaniczny posiadający Numer VIN wskazany przez Usługobiorcę.

1.4.6. RAPORT STANDARTOWY  – Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o Pojeździe w postaci elektronicznego raportu. Zakres informacji i zdarzeń podany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę Informacji Skróconej.

1.4.7. RAPORT Z KOMENTARZEM USŁUGODAWCY – Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o Pojeździe w postaci elektronicznego raportu. Zakres informacji i zdarzeń podany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego i wzbogacony jest o komentarz dotyczący pojazdu, którego zawartość opisana jest na stronie Serwisu.

1.4.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.4.9. SERWIS INTERNETOWY – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.autodna.pl.

1.4.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.4.11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem.

1.4.13. USŁUGODAWCA – firma AVOTRADE Marcin Stolarzewicz z siedzibą w Przybysławicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zamkowa 34, 32-088 Przybysławice); NIP: 5130259897; REGON:383006342, adres poczty elektronicznej: info@sprawdzhistorie.pl oraz numer telefonu kontaktowego 48693435215

1.4.13. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad z zastrzeżeniem zapisów zawartych w regulaminie

1.4.14. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1.W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Komentarz, Raport standardowy, Raport z komentarzem Usługodawcy.

2.1.1. Blog – korzystanie z Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego oznaczonej Blog.

2.1.2. Komentarze – korzystanie z Komentarzy możliwe jest po przejściu do odpowiedniej strony Serwisu Internetowego z wpisem na Blogu, pod którym dostępny jest moduł Komentarzy. Aby dodać komentarz pod wpisem na Blogu Sprzedawcy niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa oraz adres poczty elektronicznej.

2.1.3. Raport – skorzystanie z Raportu możliwe jest po uprzednim wybraniu jednej z dwóch opcji dostępnych rodzajów Raportu standardowego oraz zawierającego komentarz Usługodawcy. Udostępnienie wybranych Raportów następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków, w przypadku Raportu standardowego:  (1) wypełnieniu formularza zamówienia Raportu (2) kliknięciu pola „Zapłać teraz” oraz (3) dokonaniu płatności. W formularzu zamówienia Raportu niezbędne jest podanie numeru VIN Pojazd. W przypadku Raportu z komentarzem Usługodawcy: (1) wypełnieniu formularza zamówienia Raportu (2) wysłania wiadomości e-mail, (3) opłaceniu wystawionej faktury on-line.

2.1.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.

2.2. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

2.3.3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

2.4. Udostępnianie Raportów jest odpłatne – cena każdego rodzaju Raportu podana jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego – ceny Raportów podane są w złotych polskich. Cena ta jest ceną łączną wraz z podatkami i wszelkimi innymi opłatami.

3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE RAPORTÓW

3.1. Koszt Raportu standardowego oraz rodzaje dostępnych Raportów podane są każdorazowo dla danego Pojazdu na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Do udostępnienia Raportu standardowego niezbędne jest uprzednie uzyskanie przez Usługobiorcę IS. Zakup raportu z komentarzem Usługodawcy nie wymaga uzyskania przez Usługobiorcę IS (informacji skróconej).

3.2. Raport ma charakter jedynie pomocniczy (dodatkowy) i nie powinien stanowić jedynej podstawy decyzji o zawarciu albo nie zawarciu umowy sprzedaży Pojazdu przez Usługobiorcę. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do pochodzenia Pojazdu, jego przebiegu lub historii należy je zweryfikować z odpowiednimi organami państwa lub osobami trzecimi udzielającymi pomocy w tym zakresie. Usługodawca zaleca w każdym wypadku (nawet mimo braku wątpliwości) kontakt z powyższymi organami i osobami trzecimi celem weryfikacji Pojazdu przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy sprzedaży.

3.3. Informacje i zdarzenia o Pojazdach udostępniane w ramach Raportu pochodzą ze źródeł zewnętrznych względem Usługodawcy. Rola Usługodawcy ogranicza się w tym wypadku jedynie do ich udostępnienia Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości powyższych informacji i zdarzeń o Pojazdach.

3.4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości fakt, iż usługodawca zbiera dane z wielu źródeł w celu wykorzystania ich w Raporcie. Zebrane dane mogą duplikować błędy i zawierać niepełne informacje. Usługobiorca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie informacje mogą być dostępne, kompletne i poprawne. Informacje na raporcie mają jedynie charakter pomocniczy. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i rozumie, że informacje zawarte w raporcie nie mogą jednoznacznie określać stanu faktycznego pojazdu, a odpowiedzialność i decyzja o zakupie pojazdu należy do usługobiorcy. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, co do poprawności danych i kompletności Raportu.

3.5. Zakres informacji i zdarzeń o Pojazdach udostępniany w ramach Raportu to zakres maksymalny – zależny od egzemplarza Pojazdu, jego producenta, modelu, roku i miejsca produkcji oraz marki – Usługobiorca jest każdorazowo informowany przed udostępnieniem z Raportu w ramach Informacji Skróconej o zakresie i ilości dostępnych informacji lub zdarzeń ewentualnie o braku dostępności. Na podstawie Informacji Skróconej Usługobiorca podejmuje decyzję co do udostępnienia Raportu oraz jego rodzaju albo rezygnuje z jego udostępnienia.

3.6. Zasady udostępniania Raportu standardowego poprzez wysłanie wiadomości SMS:

3.6.1. Obsługę techniczną związaną z udostępnianiem Raportu standardowego poprzez wysłanie wiadomości SMS sprawuje Digital Virgo.

3.6.2. Wszelkie szczegóły związane z obsługą telefoniczną zapewnia serwis www.autodna.pl

3.6.3. Opis produktu cyfrowego:

Produkt oferowany przez AvoTrade poprzez stronę sprawdzhistorie.pl

3.6.3.1. Główne cechy: Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o Pojeździe w postaci elektronicznego raportu.

3.6.3.2. Cena łączna: Cena udostępniana jest użytkownikowi po uzyskaniu Informacji Skróconej IS

3.6.3.3. Funkcjonalność:

Język: Polski

Typ pliku:pdf

Rozmiar: Rozmiar uzależniony jest od ilości informacji znajdujących się w raporcie

Rodzaj dostępu: pobranie

Warunki dostępu: nieograniczone korzystanie na własny użytek, zakaz tworzenia kopii lub reprodukcji.

Ograniczenia: brak

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Płatności elektroniczne dla Raportów standardowych obsługiwane będą w całości przez serwis AutoDNA. Szczegóły sposobów płatności określono na stronie: https://www.autodna.pl/regulamin

4.2. Płatność elektroniczna dla Raportów z komentarzem Usługodawcy będą realizowane poprzez przelew tradycyjny na podstawie wystawionej faktury przez Usługodawcę na Usługobiorcę w postaci firmy, bądź osoby fizycznej.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony o charakterze ciągłym (np. Konto):

5.2.1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia z formularza kontaktowego na stronie www.sprawdzhistorie.pl

5.2.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w wypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa wygasa w tym wypadku po upływie 5 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.2.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z powodu zamknięcia Serwisu Internetowego lub zaprzestania świadczenia Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony o charakterze ciągłym. Umowa wygasa w tym wypadku po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych:

6.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z formularza kontaktowego na stronie www.sprawdzhistorie.pl

6.1.2. Reklamacja, prosimy aby zawierała co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy; adres do korespondencji; opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. W wypadku gdy reklamacja dotyczy Raportu dodatkowo (gdy dane są dostępne): data zakupu Raportu; data płatności za zakupiony Raport; rodzaj zakupionego Raportu oraz kwota transakcji.

6.1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem SMS

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem SMS w przypadku nie otrzymania SMS-a należy składać do Digital Virgo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@digitalvirgo.pl lub pod numerem infolinii: 22 312 18 52. Dla pozostałych przypadków (np. błędny kod dostępu) zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6.1. Regulaminu.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1; (2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

9. PRAWA AUTORSKIE

9.1. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w Serwisie Internetowym chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy zgodnie z ustawą o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

9.2. Usługobiorca może przeglądać materiały publikowane w Serwisie Internetowym, w tym w ramach świadczonych Usług Elektronicznych, a także pobierać pojedyncze kopie tych materiałów, w granicach dozwolonych prawem, wyłącznie do użytku osobistego.

9.3. Zabronione jest wykorzystywanie treści i znaków graficznych zamieszczonych w Serwisie Internetowym w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie lub przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Zmiany w regulaminie:

10.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.3.2. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego i korzystających z Serwisu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, którzy mają w takim wypadku prawo korzystać z Serwisu Internetowego na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4. Rozstrzyganie sporów: spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.